RODO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych przez Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie (83-251), przy ul. Gajowej 31, NIP: 592-21-37-980, REGON: 220341682 i/lub jej spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.

PLIKI COOKIES

 1. W celu dopasowania komunikacji marketingowej oraz oferty produktów i usług do osobistych preferencji i zainteresowań klienta, Dekpol S.A i/lub spółki zależne stosują rozwiązania profilujące, które polegają m.in. na indywidualizacji wysyłanych komunikatów o charakterze marketingowym na prowadzonych stronach internetowych lub wyświetlanie własnej treści na zewnętrznych stronach internetowych należących do innych, niezwiązanych podmiotów świadczących na rzecz Dekpol S.A i/lub spółek zależnych usług reklamowych/marketingowych.
 2. Profilowanie prowadzone jest bazie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na bazie usprawiedliwionego interesu administratora danych, w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 3. Dekpol S.A i/lub spółki zależne nie zbierają danych, które pozwoliłyby na jednoznaczną identyfikację osoby, zaś wszelkie zbierane informacje mają na celu wyłącznie personalizację oraz lepsze dopasowanie treści oferty do osobistych preferencji klienta, nie zaś wywołanie
  istotnych skutków, w tym prawnych.
 4. Witryny będące w posiadaniu Dekpol S.A. i/lub spółek zależnych używają plików Cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkowników. Zablokowanie plików cookies przez Użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem naszych serwisów internetowych.
 5. Witryny będące w posiadaniu Dekpol S.A. i/lub spółek zależnych wykorzystują pliki cookies w następujących szczegółowych celach:
  • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych;
  • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zidentyfikować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe usprawnianie funkcjonowania naszych serwisów internetowych;
  • umożliwianie dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb;
  • wykorzystywanie narzędzi do komunikacji;
  • integracje z portalami społecznościowymi.
 6. Witryny będące w posiadaniu Dekpol S.A. i/lub spółek zależnych na swoich stronach internetowych wykorzystują narzędzia podmiotów trzecich korzystających z plików cookies, do których zalicza się:
  • Google Analytics – wykorzystywanie skryptu Google Analytics w monitorowanie ruchu na stronach internetowych, zbieranie danych demograficznych (zakres wieku, geolokalizację, płeć) z ustawienień Google Analytics w celach analitycznych i statystycznych;
  • Google Adwords – wykorzystywanie skryptu konwersji oraz stosowania remarketingu reklam Adwords w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb;
  • Hotjar – wykorzystywanie skryptu Hotjar dla ułatwienia komunikacji z użytkownikami oraz zbierania danych na temat poruszania się użytkowników w ramach serwisu internetowego;
  • Callpage – wykorzystywanie skryptu narzędzia Callpage dla ułatwienia komunikacji z użytkownikami;
  • Facebook – wykorzystywanie skryptu pixela Facebooka w celu stosowania remarketingu reklam Facebook Ads i zbierania danych demograficznych (zakres wieku, geolokalizację, płeć) z ustawień Facebook Analytics w celach analitycznych i statystycznych.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zmienić ustawienia dotyczące plików cookiesza pomocą ustawień przeglądarki internetowej:
  • Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edgeand-privacy
  • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
  • Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  • Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych jest Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie (83-251), przy ul. Gajowej 31, NIP: 592-21-37-980, REGON: 220341682 i/lub jej spółki zależne.
 2. Dekpol S.A. i/lub spółki zależne wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie ich wystąpienia i wadze zagrożenia.
 3. W zależności do dokonywanych czynności przetwarzania, Administrator danych, zgodnie z art. 6, przetwarza dane osobowe na podstawie:
  a) obowiązujących przepisów prawa,
  b) zawartych umów,
  c) na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą,
  d) usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami, dla których podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu lub w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne bądź działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
  prawa, jak również innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, m.in.:
  • dostawcom usług analitycznych (np. Google Analytics),
  • dostawcom systemów kadrowo-księgowych,
  • dostawcom wspomagających zarządzanie bazą klientów (np. centrala telefoniczna, CRM itp.),
  • dostawcom usług wspierających akcje marketingowe,
  • dostawcom usług hostingowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na bazie zgody osoby, której dane dotyczą, dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich pozyskania aż do chwili wycofania zgody w każdym dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), względnie do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: danie nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba , której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba , której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; prawo do przenoszenia danych – przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób automatyzowany; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczelności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przeważanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO): przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
SOL MARINA - CONDOHOTEL